Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku za komunálne odpady - povinnosť predložiť doklady

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD - uplatnenie si nároku na zníženie, resp. odpustenie poplatku

 

V prípade uplatnenia si nároku na zníženie, resp. odpustenie poplatku za komunálne odpady je potrebné doložiť každoročne v termíne do 31. januára požadované doklady správcovi dane.

Platí to pre poplatníka, ktorý sa (dlhodobo) viac ako 90 dní zdržiava v zahraničí. Je potrebné predložiť čestné prehlásenie s overeným podpisom.

Poplatník, ktorý ma trvalý alebo prechodný pobyt v inej obci a vlastní nehnuteľnosť alebo produkuje komunálny odpad na území našej obce, doloží potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad z príslušnej obce.

Ďalej študenti strednej alebo vysokej školy, ktorí sa nezdržiavajú na území obce viac ako 90 dní, môžu predložiť potvrdenie o dennom štúdiu resp. potvrdenie o internátnom ubytovaní a pod.

V prípade, že tak poplatník neučiní v stanovenej lehote, správca dane predmetný poplatok v príslušnom kalendárnom roku nezníži – neodpustí.
Zoznam aktualít

Prerušenie distribúcie elektriny v obci Vyšná Myšľa dňa 4. júna 2018
Pozvánka - Deň matiek a stavanie mája 13. 5. 2018
Zápis do Materskej školy na šk. rok 2018/2019
Podporte fungovanie občianskych združení vo Vyšnej Myšli poukázaním 2 % zo zaplatenej dane z príjmov
Obec získala Pečať rozvoja obcí a miest 2017, ktorá deklaruje dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu obce
Kalendár zberu triedeného odpadu na r. 2018
Abovský hlásnik - aktuálne číslo štvrťročníka
Upozornenie na povinnosť uzavrieť nájomné zmluvy na hrobové miesta !!!
Obec získala Pečať rozvoja obcí a miest 2016, ktorá deklaruje dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu obce
Výdaj stravy a denné stravovanie v jedálni KD prerušené do odvolania
< 1 2 >