Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku za komunálne odpady - povinnosť predložiť doklady

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD - uplatnenie si nároku na zníženie, resp. odpustenie poplatku

 

V prípade uplatnenia si nároku na zníženie, resp. odpustenie poplatku za komunálne odpady je potrebné doložiť každoročne v termíne do 31. januára požadované doklady správcovi dane.

Platí to pre poplatníka, ktorý sa (dlhodobo) viac ako 90 dní zdržiava v zahraničí. Je potrebné predložiť čestné prehlásenie s overeným podpisom.

Poplatník, ktorý ma trvalý alebo prechodný pobyt v inej obci a vlastní nehnuteľnosť alebo produkuje komunálny odpad na území našej obce, doloží potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad z príslušnej obce.

Ďalej študenti strednej alebo vysokej školy, ktorí sa nezdržiavajú na území obce viac ako 90 dní, môžu predložiť potvrdenie o dennom štúdiu resp. potvrdenie o internátnom ubytovaní a pod.

V prípade, že tak poplatník neučiní v stanovenej lehote, správca dane predmetný poplatok v príslušnom kalendárnom roku nezníži – neodpustí.
Zoznam aktualít

Kalendár zberu triedeného odpadu na r. 2018
Vianočné a novoročné prianie
Upozornenie na povinnosť uzavrieť nájomné zmluvy na hrobové miesta !!!
Kalendár zberu triedeného odpadu na r. 2017
Obec získala Pečať rozvoja obcí a miest 2016, ktorá deklaruje dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu obce
Výdaj stravy a denné stravovanie v jedálni KD prerušené do odvolania
Tlačivá na priznanie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
V našej obci máme zberné miesto použitých tonerov a atramentových cartridgov z tlačiarní
POZRITE SI krátky VIDEOFILM o našej obci
Abovský hlásnik - aktuálne číslo štvrťročníka
< 1 2 >